00


       วันที่ 19 ก.ค. 2560  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง จัดหน่วยบริการทำหมันสุนัข แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ที่วัดบ้านเพชร ม.7           ต.แสวงหา มีผู้นำสุนัข แมว มารับบริการรวม 47 ตัว (สุนัข 25 ตัว แมว 22 ตัว)

 

1

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      วันที่ 17 ก.ค. 2560  คณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอำเภอแสวงหา พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอแสวงหา ออกตรวจสอบติดตามกำกับดูแลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่โรงเรียนวัดสีบัวทอง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา ผลการตรวจผ่านมาตรฐานที่กำหนด

1 Custom

     กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง จัดฝึกอบรมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับหญ้าแพงโกล่า ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (งบกลุ่มจังหวัดปี 2560) เพื่อให้การผลิตหญ้าแพงโกลาได้คุณภาพ มีมาตรฐาน ปลอดภัย พัฒนาขีดความสามารถการผลิตพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่มีการปลูกหญ้าแพงโกลาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

1 Custom

       13 ก.ค. 60  นายชินวัต  อารีประชาภิรมย์ ปศุสัตว์อำเภอป่าโมก ร่วมกับสาธารณสุขติดตามกำกับดูแลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

9

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     วันที่  11 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. พล.อ.ต.ธวัชชัย  ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสุนัข แมวและสิ่งของพระราชทาน ในนามของคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง มามอบให้แก่สถานสงเคราะห์สุนัข "บ้านใจกอดหมา" มีสุนัขในอุปการะจำนวน 53 ตัว  ณ  ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี พร้อมด้วย รอง.ผอ.กอ.รมน.จังหวัดอ่างทอง นายอำเภอโพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิก อบต.อินทประมูล แลประชาชนร่วมต้อนรับ ในการนี้ นายประสิทธิ์  พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัด นำคณะเจ้าหน้าที่ออกบริการ ดูแลสุขภาพ ผ่าตัดทำหมันสุนัข 19 ตัว,ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  กำจัดพยาธิภายใน - ภายนอก จำนวน 53 ตัว