001
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายประมวล มุ่งมาตร รอง ผวจ.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 จังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง โดยนายประสิทธิ์ พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทองในฐานะกรรมการและเลขานุการนำเสนอ รายละเอียดของโครงการฯ คุณสมบัติ องค์กรเกษตรกร(สหกรณ์,กลุ่มเกษตรกร,วิสาหกิจชุมชน) เกษตรกร ตลอดจนเงื่อนไขวิธีการดำเนินงานให้คณะกรรมการรับทราบ มีองค์กรเกษตรกร 2 แห่ง ผ่านการตรวจสอบความพร้อมและยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 1.วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อโพธิ์เขียว ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ 2.วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อสีบัวทอง ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้วิสาหกิจชุมชนทั้ง 2 แห่ง เข้าร่วมโครงการได้กรอบวงเงินกู้ 5,000,000 บาท จำนวนสมาชิก 20 ราย