1 Custom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตด้านปศุสัตว์ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โดยได้รับเกียรติจาก ด.ร.ไกรลาส  เขียวทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ร่วมเป็นวิทยากร และบริษัท ฮั๋วเฮงหลี อินเตอร์เทรด จำกัด ให้การสนับสนุนรถแทรกเตอร์ รุ่น B 2440 พร้อม RX 135B ในการสาธิตการผลิตอาหารผสม TMR เกษตรกรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

03 02 60 01

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานหน่วยงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 ในงานประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 ณ  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่

pic10

25 มกราคม 2560 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมและติดตามการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย และหน่วยสัตวแพทย์เฉพาะกิจ DHHU เขต5 ในพื้นที่ ต.ตะเครียะ ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา และลงพื้นที่น้ำท่วมอำเภอกระแสสินธิ์ จังหวัดสงขลา มอบเสบียงสัตว์ จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล เวชภัณฑ์ พร้อมสำรวจความต้องการความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ และกำชับให้ทีมปศุสัตว์ ทีมชุดเฉพาะกิจ DHHU ดูแลพี่น้องเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์หลังน้ำลด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดที่อาจเกิดหลังภัยพิบัติ

2560 01 30b 003

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ประกาศนโยบายเกษตรแปลงใหญ่อาชีพโคนมไทยมั่นคงยั่งยืน” วันที่ 30 มกราคม 2560 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

01 02 60 02

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในภาคปศุสัตว์ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ รายละเอียดคลิก