010

 

               วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 13.00 น. นายประภัตร โพธสุทน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะลงพื้นที่บ้านวัดกาไสย์ บริเวณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นประธานในพิธี กิจกรรมรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคลัมปี สกิน และกำกับดูแลการฉีดวัคซีน LSDV แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง พร้อมมอบสารกำจัดแมลงพาหะ แร่ธาตุก้อน แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคดังกล่าว โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ตลอดจนผู้นำภาคส่วนประชาชนเข้าร่วม 

001

 

        วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมรณรงค์ (Kick off) ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน ณ บ้านเกษตรกร นายดำ มาลา เลขที่ 83/2 ม.4 ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ปัจจุบันมีการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโคเนื้อและกระบือในประเทศไทย จึงจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคสัมปี สกิน ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้เกิดระบาดของโรคเป็นวงกว้างในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จึงต้องขอเน้นย้ำในการสร้างการรับรู้ของสถานการณ์ของโรคลัมปี สกิน ให้ทุกท่านได้รับทราบว่าโรคลัมปี สกิน ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย เมื่อโค-กระบือ ป่วยจะเกิดตุ่มขนาดใหญ่ ประมาณ 2-5 เซนติเมตร ทั้งร่างกายและอาจแตกสะเก็ดเกิดเนื้อตาย โรคนี้ไม่ติดคน แพะ แกะ วิธีการป้องกันโรคคือการกำจัดและป้องกันแมลงดูดเลือด พร้อมทั้งทำความสะอาดคอกและอุปกรณ์การเลี้ยงและงดการเคลื่อนย้ายสัตว์ อาจใช้กลุ่มสมุนไพรในการกำจัดหรือไล่แมลงหรือไฟไล่แมลง อุปกรณ์ดักแมลง ก็สามารถช่วยได้อีกทางหนึ่ง จึงขอให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดำเนินการกำจัดโรคนี้ให้หมดไปจากจังหวัดอ่างทอง "รู้เร็ว ควบคุมเร็ว โรคสงบเร็ว"

018

 

     วันที่ 17 กันยายน 2563 นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ นายเรวัต ประสงค์     ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย   และกิจกรรมปล่อยขบวนสัตวแพทย์   และอาสาปศุสัตว์ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน (Kick off) ณ ที่ทำการกลุ่มอนุรักษ์ควายไทย หมู่ที่ 5 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

001

 

 

       วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามแนวทางการขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนางศศิธร กาหลง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การการต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง และลงพื้นที่ติดตามงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยคำแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

 

001

 

         วันที่ 16 มิถุนายน 2563 สพ.ญ. กานดา ฉายบุ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง หัวหน้ากลุ่มฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริสีบัวทอง ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง โดยมี นายวรัตม์ มาประณีต นายอำเภอแสวงหา และนายวิทย์ จันทร์สว่าง ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่าง อำนวยความสะดวกและนำเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานรวมทั้งพาชมบรรยากาศโดยรอบโครงการพระราชดำริสีบัวทอง