1

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      วัน 8  สิงหาคม  2560 ปศุสัตว์อำเภอไชโยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลตรีณรงค์ และตรวจ ติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกไปพร้อมกันไม่พบสัตว์ปีกป่วยตาย