001

        วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง นางนำสิน เหลืองบุศราคัม บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด บริษัท เอเชี่ยน โกบอล โฮลดิ้ง จำกัด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๔,ooo ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอไชโย อำเภอป่าโมก และอำเภอวิเศษชัยชาญ

001

 

      วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีนายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การตอนรับ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ ได้ทำการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ การให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

001

 

        วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมรณรงค์ (Kick off) ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน ณ บ้านเกษตรกร นายดำ มาลา เลขที่ 83/2 ม.4 ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ปัจจุบันมีการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโคเนื้อและกระบือในประเทศไทย จึงจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคสัมปี สกิน ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้เกิดระบาดของโรคเป็นวงกว้างในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จึงต้องขอเน้นย้ำในการสร้างการรับรู้ของสถานการณ์ของโรคลัมปี สกิน ให้ทุกท่านได้รับทราบว่าโรคลัมปี สกิน ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย เมื่อโค-กระบือ ป่วยจะเกิดตุ่มขนาดใหญ่ ประมาณ 2-5 เซนติเมตร ทั้งร่างกายและอาจแตกสะเก็ดเกิดเนื้อตาย โรคนี้ไม่ติดคน แพะ แกะ วิธีการป้องกันโรคคือการกำจัดและป้องกันแมลงดูดเลือด พร้อมทั้งทำความสะอาดคอกและอุปกรณ์การเลี้ยงและงดการเคลื่อนย้ายสัตว์ อาจใช้กลุ่มสมุนไพรในการกำจัดหรือไล่แมลงหรือไฟไล่แมลง อุปกรณ์ดักแมลง ก็สามารถช่วยได้อีกทางหนึ่ง จึงขอให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดำเนินการกำจัดโรคนี้ให้หมดไปจากจังหวัดอ่างทอง "รู้เร็ว ควบคุมเร็ว โรคสงบเร็ว"

010

 

               วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 13.00 น. นายประภัตร โพธสุทน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะลงพื้นที่บ้านวัดกาไสย์ บริเวณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นประธานในพิธี กิจกรรมรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคลัมปี สกิน และกำกับดูแลการฉีดวัคซีน LSDV แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง พร้อมมอบสารกำจัดแมลงพาหะ แร่ธาตุก้อน แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคดังกล่าว โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ตลอดจนผู้นำภาคส่วนประชาชนเข้าร่วม 

001

 

 

       วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามแนวทางการขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนางศศิธร กาหลง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การการต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง และลงพื้นที่ติดตามงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยคำแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง