001

 

     วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 จังหวัดอ่างทอง เวลา 10.00 น. นายสุรเดช สมิเปรม ผู้ตรวจราชการการะทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่ เข้าพบนายวิระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เพื่อหารือข้อราชการด้านการเกษตร ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เวลา 10.50 น. ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียน สร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตร

     จุดที่ 1 บริษัท อเนก ฟาร์ม จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายนกกระทาแบบครบวงจร ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน (นายอเนก สีเขียวสด) พร้อมด้วยประธานสภาเกษตร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต.ป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง ได้รับความร่วมมือจากหลายส่วน ในการจัดทำนวัตกรรมการทำไข่แดงเซ็นเตอร์ เวลา 13.30 น. จุดที่ 2 แปลงใหญ่ชะอม ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง และดูงานแปลงชะอมโดยมีนายพยง คุ้มสกุลณี ประธานกลุ่ม มีสมาชิก 71 ราย พื้นที่ 180 ไร่ กลุ่มแปลงใหญ่ ทางกลุ่มเกษตรกรมุ่งเน้นเรื่องการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และจัดหาช่องทางการตลาด โดยได้รับการสนับสนุนและการตอบรับจากส่วนราชการเป็นอย่างดี ผลผลิตยอดชะอม ทำเป็นธุรกิจมีการพัฒนา และมีช่องทางการตลาด มีรถห้องเย็นไปจัดส่งตลาดไท

       สำหรับข้อสั่งการของท่านผู้ตรวจฯ

1. ขอให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกภาคส่วนในพื้นที่ช่วยกันบูรณาการร่วมกันเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่

2. ขอให้ปศุสัตว์จังหวัดและ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด บูรณาการร่วมกันในการจัดทำปุ๋ยจากมูลแพะ โดยเริ่มทดลองใช้ในโครงการแปลงใหญ่ชะอมภายในเดือนพฤษภาคม