001

    วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 น.ส.เยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม ลงพื้นที่ส่วนภูมิภาค ตรวจเยี่ยมและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 โดย นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุมหารือจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ ให้คำปรึกษาเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณ ในการสนับสนุน  งานในส่วนจังหวัดและภูมิภาค และให้รีบดำเนินการโดยเร็ว ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง