001

 

  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้าน       โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง