001

       วันที่ 26 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง จัดประชุมผู้ประกอบการฟาร์มนกกระทา เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกให้เข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มสัตว์ปีกที่ดี มีการจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ยกระดับสู่มาตรฐานฟาร์ม พัฒนาการแปรรูปเพื่อการส่งออก จะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาดต่างๆ และเพื่อยกระดับสินค้าให้มีคุณค่าและมูลค่าสูงขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง มีผู้ประกอบการฟาร์มนกกระทาจำนวน 36 ราย และผู้ประกอบการฟาร์มนกกระทาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน 12 ราย

 

 

        วันที่ 20 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง จัดหน่วยบริการทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดสามโก้  อ.สามโก้ จ.อ่างทอง            (ให้บริการตอนสุนัขจำนวน 18 ตัว แมวจำนวน 8 ตัว) และให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพสัตว์

 

001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        วันที่ 14 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแสวงหา ออกดำเนินการทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่วัดแสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

 

001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          วันที่  19  กันยายน  2560  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอไชโย ออกดำเนินการทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่วัดโพธิ์หอม ม.6 ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแสวงหา ออกดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานของศาสตราจารย์             ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่วัดยาง ม.5 ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง