001

 

       วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายประสิทธิ์ พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง นายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร  นายสุวิทย์ อโนทัยสินทวี หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาแพะแกะ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ร่วมต้อนรับพระราชโอรสองค์เล็กในสมเด็จพระราชาธิบดีตูโปอูที่ 6 แห่งตองกา และผู้บริหารสำนักพระราชวังตองกา ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางกลาง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้ได้บรรยายสรุปงานด้านปศุสัตว์ การเลี้ยง การอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์สุกรจินหัวและแพะนมพันธุ์ซาแนน ให้แก่คณะที่เยี่ยมชม