แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) ใหม่
- IDP : A

- IDP : B

รายชื่อการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล แบ่งตามกลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

 บันทึกโครงการ

โครงการพัฒนาบุคลากร

โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง

รูปกิจกรรม

คะแนนประเมินก่อน - หลัง

กรณีศึกษา

ผลกรณีศึกษา

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโรค RB อปท (ส.ค.61)