แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) ใหม่
- IDP : A
- IDP : B

แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แผนปฏิบัติชุมชนนักปฏิบัติ รูปภาพ

ตัวอย่าง

 

 

 

1. แผนและผลการพัฒนารายบุคคล (IDP)

2. กำหนดการ

3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร " ระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming Management (GFM) "

บันทึกข้อความ

ผลการพัฒนาบุคคลากร

ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

แบบตัวอย่าง

รูปภาพ