แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) ใหม่

- IDP : A

- IDP : B

โครงการ การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ CoP

รายชื่อ

รูป การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ

หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ฯ