1 Custom

     กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง จัดฝึกอบรมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับหญ้าแพงโกล่า ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (งบกลุ่มจังหวัดปี 2560) เพื่อให้การผลิตหญ้าแพงโกลาได้คุณภาพ มีมาตรฐาน ปลอดภัย พัฒนาขีดความสามารถการผลิตพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่มีการปลูกหญ้าแพงโกลาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

9

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     วันที่  11 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. พล.อ.ต.ธวัชชัย  ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสุนัข แมวและสิ่งของพระราชทาน ในนามของคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง มามอบให้แก่สถานสงเคราะห์สุนัข "บ้านใจกอดหมา" มีสุนัขในอุปการะจำนวน 53 ตัว  ณ  ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี พร้อมด้วย รอง.ผอ.กอ.รมน.จังหวัดอ่างทอง นายอำเภอโพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิก อบต.อินทประมูล แลประชาชนร่วมต้อนรับ ในการนี้ นายประสิทธิ์  พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัด นำคณะเจ้าหน้าที่ออกบริการ ดูแลสุขภาพ ผ่าตัดทำหมันสุนัข 19 ตัว,ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  กำจัดพยาธิภายใน - ภายนอก จำนวน 53 ตัว  

03 02 60 01

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานหน่วยงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 ในงานประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 ณ  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่

1 Custom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตด้านปศุสัตว์ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โดยได้รับเกียรติจาก ด.ร.ไกรลาส  เขียวทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ร่วมเป็นวิทยากร และบริษัท ฮั๋วเฮงหลี อินเตอร์เทรด จำกัด ให้การสนับสนุนรถแทรกเตอร์ รุ่น B 2440 พร้อม RX 135B ในการสาธิตการผลิตอาหารผสม TMR เกษตรกรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

2560 01 30b 003

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ประกาศนโยบายเกษตรแปลงใหญ่อาชีพโคนมไทยมั่นคงยั่งยืน” วันที่ 30 มกราคม 2560 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี