001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     วันที่ 22 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จังหวัดอ่างทอง ออกติดตามการบริหารจัดการควบคุมคุณภาพนมตามโครงการอาหารเสริม(นม) ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอไชโย และอำเภอป่าโมก สำหรับวันที่ 23และ 24 จะดำเนินการติดตามในอำเภอโพธิ์ทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอแสวงหาและอำเภอสามโก้

 

 

001
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายประมวล มุ่งมาตร รอง ผวจ.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 จังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง โดยนายประสิทธิ์ พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทองในฐานะกรรมการและเลขานุการนำเสนอ รายละเอียดของโครงการฯ คุณสมบัติ องค์กรเกษตรกร(สหกรณ์,กลุ่มเกษตรกร,วิสาหกิจชุมชน) เกษตรกร ตลอดจนเงื่อนไขวิธีการดำเนินงานให้คณะกรรมการรับทราบ มีองค์กรเกษตรกร 2 แห่ง ผ่านการตรวจสอบความพร้อมและยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 1.วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อโพธิ์เขียว ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ 2.วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อสีบัวทอง ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้วิสาหกิจชุมชนทั้ง 2 แห่ง เข้าร่วมโครงการได้กรอบวงเงินกู้ 5,000,000 บาท จำนวนสมาชิก 20 ราย

 

001

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอำเภอป่าโมก เข้าตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดเอกราช เวลา 13.00 น

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00  นายสัตวแพทย์ นายไพบูลย์  ศุภบุญ นายอำเภอป่าโมก   พร้อมด้วย นายก อบต.นรสิงห์ ปศุสัตว์อำเภอป่าโมก และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ออกบริการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ที่วัดลาดเค้า ม.7 ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก บริการฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รักษาสัตว์ป่วย ทำหมันสุนัข  แมว จำนวนทั้งสิ้น 36 ตัว

        วันที่ 11 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแสวงหา ออกตรวจสุขภาพแพะ ถ่ายพยาธิและฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดที่ตำบลห้วยไผ่ ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทองเกษตรกร 10 ราย แพะ 100 ตัว