001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        วันที่ 14 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแสวงหา ออกดำเนินการทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่วัดแสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแสวงหา ออกดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานของศาสตราจารย์             ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่วัดยาง ม.5 ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

 

001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    วันที่ 31 สิงหาคม 2560 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอป่าโมก ปศุสัตว์อำเภอแสวงหา ร่วมตรวจตลาดสดแบบบูรณาการในช่วงเทศกาลสารทจีน (ตามโครงการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์มาตรฐาน) และประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์ OK ในช่วงเทศกาลสารทจีน

 

 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      วันที่ 5 กันยายน 2560 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ทอง ออกเจาะเลือดม้าของนางวลัยรัตน์ เที่ยงสุข อ.โพธิ์ทอง จำนวน 16 ตัว เป็นของโครงการสร้างสถานภาพการปลอดโรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า (EIA) ประจำปี 2560

 

 

001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองอ่างทอง ปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ทอง ร่วมตรวจตลาดสดแบบบูรณาการในช่วงเทศกาลสารทจีน (ตามโครงการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์มาตรฐาน) และประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์ OK ในช่วงเทศกาลสารทจีน