1 Custom

     กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง จัดฝึกอบรมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับหญ้าแพงโกล่า ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (งบกลุ่มจังหวัดปี 2560) เพื่อให้การผลิตหญ้าแพงโกลาได้คุณภาพ มีมาตรฐาน ปลอดภัย พัฒนาขีดความสามารถการผลิตพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่มีการปลูกหญ้าแพงโกลาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี