การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดอ่างทอง (แก้ไขครั้งที่ 1) คลิ๊ก