การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดอ่างทอง