150463

โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

https://youtu.be/gtjrDPccSPc 

 

 

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง