cats2

 

โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

https://youtu.be/RLC3e_l26Uk