S16212075

 

ประชาสัมพันธ์การเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใสใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)