ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 1 )

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 2 )

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง