1 Custom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตด้านปศุสัตว์ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โดยได้รับเกียรติจาก ด.ร.ไกรลาส  เขียวทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ร่วมเป็นวิทยากร และบริษัท ฮั๋วเฮงหลี อินเตอร์เทรด จำกัด ให้การสนับสนุนรถแทรกเตอร์ รุ่น B 2440 พร้อม RX 135B ในการสาธิตการผลิตอาหารผสม TMR เกษตรกรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี