001

 

      วันที่ 26 กันยายน 2560 นายวีร์วุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เดินทางมาเป็นประธานในการมอบปัจจัยการผลิต อาทิ ไม้พื้นคอกแพะ ถังหมักพืชอาหารสัตว์ มุ้งในลอน รั้วตาข่ายคอกสัตว์ วิตามิน แร่ธาตุ ฯลฯ ในการปรับปรุงโรงเรือนในการสร้างฟาร์มปลอดโรคระบาด ที่สำคัญรองรับการเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม/แปลง แก่เกษตรกรผู้ร่วมกิจกรรม โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด, กลุ่มจังหวัดปี 2560 และปี 2560 (เพิ่มเติม) มีหัวหน้าส่วนราชการ , ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ และเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมและรับปัจจัยการผลิตจำนวน 80 ราย