001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          วันที่  19  กันยายน  2560  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอไชโย ออกดำเนินการทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่วัดโพธิ์หอม ม.6 ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง