091166

 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลิงค์แบบสอบถามออนไลน์ได้ที่ https://forms.office.com/r/reeMU7rsVs

 

แบบสอบถามความต้องการของผู้รับบริการใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ลิงค์แบบสอบถามออนไลน์ได้ที่ https://forms.office.com/r/0nV2EeHRG5