1

ตรวจติดตามโครงการตามนโยบายที่สำคัญของกรมปศุสัตว์

https://youtu.be/BtYmuyh0Hr4

3

 

ส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่โครงการตามพระราชดำริจังหวัดอ่างทอง

https://youtu.be/2UdatGz6YeY