รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (IDP) 1-63

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลHRD + แบบฟอร์มสรุปผล

หลักฐานการวางแผน

หลักฐานการดำเนินการ

หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์