ชุดการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ ชุดที่ 2 บุคลากรยุค Millennial กับการขับเคลื่อนนวัตกรรมและกระบวนงานแบบดิจิทัลในองค์การ โดย พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ

IDP A

IDP : B

รายชื่อ

รูป การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ

หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ฯ