รายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (IDP) 1-64

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลHRD + แบบฟอร์มสรุปผล

หลักฐานการวางแผน

หลักฐานการดำเนินการรูปภาพ

หลักฐานการดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้

หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์