10

งานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Days 2019)

https://youtu.be/Lz7OgN9UoEw