1

 

           วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ต้อนรับการตรวจติดตามงานโครงการตามนโยบายต่างๆ ของกรมปศุสัตว์จากนายสัตวแพทย์ประภาส  ภิญโญชีพ  ปศุสัตว์เขต 1 พร้อมด้วยคณะและร่วมประชุม Gin conference การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง