IMG 3625

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     นายไมตรี  สาธิตะกร ได้รับรางวัลการปรับปรุงพัฒนาเว็บของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทองประจำปี 2560 จากท่าน นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์  ในการประชุมชีแจงแผนการปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่