001

       วันที่ 26 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง จัดประชุมผู้ประกอบการฟาร์มนกกระทา เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกให้เข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มสัตว์ปีกที่ดี มีการจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ยกระดับสู่มาตรฐานฟาร์ม พัฒนาการแปรรูปเพื่อการส่งออก จะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาดต่างๆ และเพื่อยกระดับสินค้าให้มีคุณค่าและมูลค่าสูงขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง มีผู้ประกอบการฟาร์มนกกระทาจำนวน 36 ราย และผู้ประกอบการฟาร์มนกกระทาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน 12 ราย