001

 

 

       วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามแนวทางการขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนางศศิธร กาหลง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การการต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง และลงพื้นที่ติดตามงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยคำแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง