001

     วันที่ 30 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวิเศษชัยชาญ ได้ออกไปปฏิบัติงาน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ที่วัดสำโรง หมู่ 8 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ  โดยการทำหมันสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ผลงานดังนี้ สุนัข จำนวน 9 ตัว แมว จำนวน 6 ตัว