รายงานภาพรวมจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และจำนวนปศุสัตว์

รายงานจำนวนผู้เลี้ยงโคเนื้อและจำนวนโคเนื้อ

รายงานจำนวนผู้เลี้ยงกระบือและจำนวนกระบือ

รายงานจำนวนผู้เลี้ยงไก่และจำนวนไก่

รายงานจำนวนผู้เลี้ยงโคนมและจำนวนโคนม

รายงานจำนวนผู้เลี้ยงเป็ดและจำนวนเป็ด

รายงานจำนวนผู้เลี้ยงแพะและจำนวนแพะ

รายงานจำนวนผู้เลี้ยงสัตว์อื่นๆและจำนวนสัตว์อื่นๆ

รายงานจำนวนผู้เลี้ยงสุกรและจำนวนสุกร

รายงานจำนวนผู้เลี้ยงแกะและจำนวนแกะ

รายงานจำนวนผู้เลี้ยงโคเนื้อและจำนวนโคเนื้อ จัดกลุ่มตามขนาดการเลี้ยง

รายงานจำนวนผู้เลี้ยงกระบือและจำนวนกระบือ จัดกลุ่มตามขนาดการเลี้ยง

รายงานจำนวนผู้เลี้ยงไก่เนื้อและจำนวนไก่เนื้อ จัดกลุ่มตามขนาดการเลี้ยง

รายงานจำนวนผู้เลี้ยงไก่ไข่และจำนวนไก่ไข่ จัดกลุ่มตามขนาดการเลี้ยง

รายงานจำนวนผู้เลี้ยงโคนมและจำนวนโคนม จัดกลุ่มตามขนาดการเลี้ยง

รายงานจำนวนผู้เลี้ยงเป็ดเนื้อและจำนวนเป็ดเนื้อ จัดกลุ่มตามขนาดการเลี้ยง

รายงานจำนวนผู้เลี้ยงเป็ดไข่และจำนวนเป็ดไข่ จัดกลุ่มตามขนาดการเลี้ยง

รายงานจำนวนผู้เลี้ยงแพะและจำนวนแพะ จัดกลุ่มตามขนาดการเลี้ยง

รายงานจำนวนผู้เลี้ยงสุกรและจำนวนสุกร จัดกลุ่มตามขนาดการเลี้ยง

รายงานจำนวนผู้เลี้ยงแกะและจำนวนแกะ จัดกลุ่มตามขนาดการเลี้ยง