1

 

           วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ต้อนรับการตรวจติดตามงานโครงการตามนโยบายต่างๆ ของกรมปศุสัตว์จากนายสัตวแพทย์ประภาส  ภิญโญชีพ  ปศุสัตว์เขต 1 พร้อมด้วยคณะและร่วมประชุม Gin conference การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง

 

 001

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป๊นประธานในพิธีทำขวัญควายและเลี้ยงบุพเฟ่ควาย  เนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทยจังหวัดอ่างทอง ปี 2561

 

  

     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมร่วมในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้เปิดงาน ภายในบูธมีการสร้างคอกแพะจำลองให้เด็กมาป้อนอาหารแพะ, ความรู้ด้านพันธุ์แพะ ,การเลี้ยงแพะ ,ถ่ายรูปกับมาสคอต และแจกไอศรีมกับเด็กๆ ที่มาร่วมงาน เป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

       วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน เกษตรและของดีเมืองอ่างทองครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง และเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของกรมปศุสัตว์ นำโดย นายประสิทธิ์ พวงทอง และทีมงาน ให้การต้อนรับ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

IMG 3625

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     นายไมตรี  สาธิตะกร ได้รับรางวัลการปรับปรุงพัฒนาเว็บของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทองประจำปี 2560 จากท่าน นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์  ในการประชุมชีแจงแผนการปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่