150463

โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

https://youtu.be/gtjrDPccSPc 

 

 

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

 

 

 

 

148267

ตรวจนมโรงเรียน อนุบาลพูนสุขและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ

https://youtu.be/iy4V6OAY0-M

 

S 119701510

ติดตามตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย(ด้านปศุสัตว์)

https://youtu.be/k3ojySRXvzA