2

 

แจกปัจจัยการผลิตเกษตรทฤษฎีใหม่

https://youtu.be/EyhFQTBiA3Q