24

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า คลิ๊ก!!

 

ที่มา : กรมปศุสัตว์