002

 

 

การตรวจราชการตามแผนของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุรเดช สมิเปรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิ๊ก