113951

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ทองปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ด้อยโอกาส คลิ๊ก