ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ และวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อวัสดุการเกษตร 12 รายการ และวัสดุเวชภัณฑ์ 3 รายการ