ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ และวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุการเกษตร 12 รายการ และวัสดุเวชภัณฑ์ 3 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อวัสดุการเกษตร 12 รายการ และวัสดุเวชภัณฑ์ 3 รายการ

จำนวนวัสดุการเกษตรและวัสดุเวชภัณฑ์

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2561)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ตารางแสดงวงเงิน

 

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ประกาศวันที่ 12 กันยายน 2561)

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 

 ตารางแสดงวงเงิน