สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมร่วมในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้เปิดงาน ภายในบูธมีการสร้างคอกแพะจำลองให้เด็กมาป้อนอาหารแพะ, ความรู้ด้านพันธุ์แพะ ,การเลี้ยงแพะ ,ถ่ายรูปกับมาสคอต และแจกไอศรีมกับเด็กๆ ที่มาร่วมงาน เป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

IMG 3625

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     นายไมตรี  สาธิตะกร ได้รับรางวัลการปรับปรุงพัฒนาเว็บของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทองประจำปี 2560 จากท่าน นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์  ในการประชุมชีแจงแผนการปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

001

 

      วันที่ 26 กันยายน 2560 นายวีร์วุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เดินทางมาเป็นประธานในการมอบปัจจัยการผลิต อาทิ ไม้พื้นคอกแพะ ถังหมักพืชอาหารสัตว์ มุ้งในลอน รั้วตาข่ายคอกสัตว์ วิตามิน แร่ธาตุ ฯลฯ ในการปรับปรุงโรงเรือนในการสร้างฟาร์มปลอดโรคระบาด ที่สำคัญรองรับการเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม/แปลง แก่เกษตรกรผู้ร่วมกิจกรรม โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด, กลุ่มจังหวัดปี 2560 และปี 2560 (เพิ่มเติม) มีหัวหน้าส่วนราชการ , ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ และเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมและรับปัจจัยการผลิตจำนวน 80 ราย

 

 

001

    วันที่ 28 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับเทศบาลเมืองอ่างทอง จัดกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2560" ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ณ บริเวณหน้ากองสาธารณสุขเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยมี นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการเปิด ให้บริการทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 89 ตัว

 

001

       วันที่ 26 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง จัดประชุมผู้ประกอบการฟาร์มนกกระทา เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกให้เข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มสัตว์ปีกที่ดี มีการจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ยกระดับสู่มาตรฐานฟาร์ม พัฒนาการแปรรูปเพื่อการส่งออก จะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาดต่างๆ และเพื่อยกระดับสินค้าให้มีคุณค่าและมูลค่าสูงขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง มีผู้ประกอบการฟาร์มนกกระทาจำนวน 36 ราย และผู้ประกอบการฟาร์มนกกระทาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน 12 ราย