001

 

        วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมรณรงค์ (Kick off) ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน ณ บ้านเกษตรกร นายดำ มาลา เลขที่ 83/2 ม.4 ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ปัจจุบันมีการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโคเนื้อและกระบือในประเทศไทย จึงจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคสัมปี สกิน ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้เกิดระบาดของโรคเป็นวงกว้างในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จึงต้องขอเน้นย้ำในการสร้างการรับรู้ของสถานการณ์ของโรคลัมปี สกิน ให้ทุกท่านได้รับทราบว่าโรคลัมปี สกิน ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย เมื่อโค-กระบือ ป่วยจะเกิดตุ่มขนาดใหญ่ ประมาณ 2-5 เซนติเมตร ทั้งร่างกายและอาจแตกสะเก็ดเกิดเนื้อตาย โรคนี้ไม่ติดคน แพะ แกะ วิธีการป้องกันโรคคือการกำจัดและป้องกันแมลงดูดเลือด พร้อมทั้งทำความสะอาดคอกและอุปกรณ์การเลี้ยงและงดการเคลื่อนย้ายสัตว์ อาจใช้กลุ่มสมุนไพรในการกำจัดหรือไล่แมลงหรือไฟไล่แมลง อุปกรณ์ดักแมลง ก็สามารถช่วยได้อีกทางหนึ่ง จึงขอให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดำเนินการกำจัดโรคนี้ให้หมดไปจากจังหวัดอ่างทอง "รู้เร็ว ควบคุมเร็ว โรคสงบเร็ว"